Uw privacy en klachtenregeling

KLACHTENREGELING

Voor klachten over uw BSR-­behandeling verwijs ik u naar de website van Body Stress Release Associatie Nederland (www.bodystressrelease.nl) voor een toelichting op de klachtenprocedure.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelend practitioner bij de BSR-praktijk, Kuma de Korpo, te Marknesse, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Releasebehandeling uitgevoerd.

Wij doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • als enige toegang hebben tot de gegevens in uw dossier.
 • een wettelijke geheimhoudingsplicht hebben (beroepsgeheim).
 • niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een body stress release en het uitvoeren van de financiële administratie.
 • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende uw gezondheid) alleen schriftelijk (op de klantenkaart) bewaren, in een afgesloten kast. De kast bevindt zich in een afgesloten (of parttime bemande) ruimte/pand.
 • Met alle medewerkers binnen onze praktijk is een verwerkersovereenkomst afgesloten, zodat we ons allemaal aan dezelfde afspraken houden.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming door onze collega’s, tijdens afwezigheid van uw behandelend practitioner.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat we een factuur kunnen opstellen. Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software, en met de beheerder van dat systeem is ook een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen we u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard conform de WGBO.

Op de factuur die u per email ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. De gegevens op de factuur zijn:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum en relatienummer van uw zorgverzekeraar
 • de datum van de behandeling en een korte omschrijving van de behandeling
 • de kosten van het consult

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft u de volgende privacy-­rechten:

 • Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen.
 • Recht op vergetelheid: u heeft het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen. Dit is het geval als:
  • de gegevens niet meer nodig zijn
  • u de toestemming voor de gegevensverwerking intrekt
  • u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking
  • de wettelijk bepaalde bewaartermijn is verstreken
  • de betrokkene jonger is dan 16 jaar en de gegevens verkregen zijn via een app of website
 • Recht op inzage: u heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien
 • Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen en persoonsgegevens aan te laten vullen
 • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht het gebruik van de gegevens te beperken indien:
  • de gegevens mogelijk onjuist zijn
  • de verwerking onrechtmatig is
  • de gegevens niet meer nodig zijn
  • u bezwaar maakt
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: bij geautomatiseerde besluitvorming heeft u altijd recht op een menselijke blik bij deze besluiten
 • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking: u heeft altijd het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens.

Voor klachten over uw BSR-­behandeling verwijs ik u naar de website van Body Stress Release Associatie Nederland (www.bodystressrelease.nl) voor een toelichting op de klachtenprocedure.